Search Result of "นางสาวหทัยรัตน์ สุดตา"

About 13 results
Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ สุดตา

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พื้นที่ชุ่มน้ำ , ชลธีวิทยา , นิเวศวิทยาและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

Resume