Search Result of "นางสาวสุรันยา จารุภูมิ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรันยา จารุภูมิ

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ก๊าซกับการบรรจุอาหาร, วัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume