Search Result of "นางสาวสุภาวินี ทรงพรวานิชย์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, Imgภรทิพย์

แหล่งทุน:Saint Mary university

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume