Search Result of "นางสาวสุภาวดี นาเมืองรักษ์"

About 12 results
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นของ สกว. ประจำปี 2551 (2008)

ผลงาน:โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ให้มีขนาดของผลึกในระดับ นาโน (Nano Crystal zeolites) และ มีรูพรุนขนาดกลาง (Nanoporous zeolites) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี

นักวิจัย: Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์ Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวจุฬารัตน์ วัฒนกิจ Imgนางสาวสุภาวดี นาเมืองรักษ์ Imgนายธนา ไม้หอม Imgนายบุญเดช เบิกฟ้า

Doner:สำนักงานสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : บทบาทและกลไกของสารที่มีโครงสร้างและรูพรุนระดับนาโนเมตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์, Imgนางสาว ภัทราพร รักษ์ศิริกุล, Imgนางสาว วาศิณี ปานจันทร์, Imgนางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์, Imgนางสาว สุวัสสา บำรุงทรัพย์, Imgนาย การันต์ บ่อบัวทอง, Imgนาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, Imgนาย ธานิน นานอก, Imgนาย พิพัฒน์ คงประชา, Imgนาย มนตรี สว่างพฤกษ์, Imgนาย สมเกียรติ นกบิน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : ผลของความจำกัดของโครงสร้างต่อสมบัติการดูดซับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่สำคัญทางอุตสาหกรรม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์, Imgนางสาว ภัทราพร รักษ์ศิริกุล, Imgนางสาว วาศิณี ปานจันทร์, Imgนางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์, Imgนางสาว สุวัสสา บำรุงทรัพย์, Imgนาย การันต์ บ่อบัวทอง, Imgนาย จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, Imgนาย ธานิน นานอก, Imgนาย พิพัฒน์ คงประชา, Imgนาย มนตรี สว่างพฤกษ์, Imgนาย สมเกียรติ นกบิน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Catalytic and Bimolecular Design (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์, Imgนางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์, Imgนางสาวกรวิการ์ ตั้งปอง, Imgนางสาวจิตติมา มีประเสริฐ, Imgนางสาวจุฬารัตน์ วัฒนกิจ, Imgนางสาวณัชชา อินทร์จันทร์, Imgนางสาวนงค์นุช อาจฤทธิ์, Imgนางสาวบุญเรือน สรรเพชร, Imgนางสาวพรรณวิกา พรรณโณภาศ, Imgนางสาวมณีภรณ์ สายด้วง, Imgนางสาวยวิษฐา คุ้มทรัพย์, Imgนางสาวเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, Imgนางสาวอรณิช เผือกคง, Imgนาย การันต์ บ่อบัวทอง, Imgนาย พิพัฒน์ คงประชา, Imgนาย สมเกียรติ นกบิน, Imgนายชาติเฉลิม รักษากุล, Imgนายณรงค์ศักดิ์ อารยะเลิศ, Imgนายธนา ไม้หอม, Imgนายนรวิชญ์ ไกรนรา, Imgนายบวรพล จันทร์แสง, Imgนายบุญเดช เบิกฟ้า, Imgนายวิญญู แสงทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Materials Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer modeling and catalysis

Resume

Img

Researcher

ดร. พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Catalysis, Kinetics, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Organometallic, polymer science, inorganic chemistry, homogeneous catalysis

Resume

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume