Search Result of "นางสาวสุธีรา ปุลิเวคินทร์"

About 4 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2017)

ผลงาน:การใช้หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังกรณีเติมเต็มสินค้าร่วมกันภายใต้สถานการณ์สินค้ามีการเสื่อมสภาพและการหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าหลังออกก่อน

นักวิจัย: Imgนางสาวสุธีรา ปุลิเวคินทร์ Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17

Img

Researcher

ดร. วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีสินค้าคงคลัง (Inventory Theory), การจัดตารางการผลิต (Scheduling)

Resume