Search Result of "นางสาวสุดารัตน์แช่มเงิน"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริม-พัฒนาการเกษตร/ชนบท

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume