Search Result of "นางสาวศุภราภรณ์ อนันต์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา

Resume