Search Result of "นางสาวศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการแจกแจงตัวแปรสุ่ม generalized gamma แบบปรับปรุง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสถิติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Application of length biased generalized gamma distribution

ผู้แต่ง:Imgนางสาวศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ, ImgDr.WINAI BODHISUWAN, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume