Search Result of "นางสาวศมนพร วงศ์เรียน"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาโคนม, Ruminant Physiology , Ruminant Physiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

Resume