Search Result of "นางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์"

About 7 results
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทางเอนไซม์วิทยาในการผลิตไฮโดรเจน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตพลังงานก๊าซไฮโดรเจนแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรและน้ำทิ้งประเภทแป้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Noisommitr - Rizzi , Naruemol, ImgProf. Dr. Kazuo Izaki

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme , Enzyme Technology

Resume