Search Result of "นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ก๊าซกับการบรรจุอาหาร, วัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biological Control Technology, Fermentation Optimization

Resume