Search Result of "นางสาววิชญาภา ศรีเอี่ยมกูล"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Development of a Device to Detect Sound from Knee Joint of Patients before and after Surgery

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์, วงจรดิจิทัล

Resume