Search Result of "นางสาววันนิศา รักษามาตย์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความเป็นพิษของสารสกัดจากดอกดิน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววันนิศา รักษามาตย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. อิงอร กิมกง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Immunogenetics

Resume