Search Result of "นางสาววริศรา โอสถหงษ์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย จตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชญาวิทยา , บริหารงานตำรวจ ปัญหาสังคม, บริหารงานยุติธรรม

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume