Search Result of "นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี"

About 40 results
Img

งานวิจัย

สมบัติของฟิล์มและเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดในแอลกอฮอล์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกุลฤดี แสงสีทอง, Imgนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, Imgนางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, Imgนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท, Imgนายชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. รัตนา ตันฑเทอดธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:biocomposites

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์เอนไซม์ในพืช, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography, ชีวเคมีด้าน Oxidative stress, Genetic polymorphism & Molecular biomarkers

Resume

Img

Researcher

นางสาว พรพิมล จันทร์ฉาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, การเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช, เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์

Resume

Img

งานวิจัย

ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, Imgดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง, Imgดร.สุไลมาน เจ๊ะอาบู, Imgนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, Imgนางสาวศิริพร กออินทรศักดิ์, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, Imgดร.โจนาลิซ่า แอล เซึ่ยงหลิว, Imgดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgดร.มีชัย เซี่ยงหลิว, Imgดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, Imgดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, Imgดร.วินิตชาญ รื่นใจชน, Imgดร.ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, Imgดร.ศิริลักษณ์ วัฒนวาณิชกร

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12