Search Result of "นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์"

About 4 results
Img

Researcher

นางสาว ระวิวรรณ โชติพันธ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Fertility and fertilization issues in rubber plantations: new insights from recent research works

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Resume