Search Result of "นางสาวภาวิณี รัตนคอน"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2017)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สังคม

นักวิจัย: Imgนางสาวภาวิณี รัตนคอน Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:SAMEO RECSAM, Penang, Malaysia

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

Resume