Search Result of "นางสาวพิรัฐธิชา ม่วงศิริ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การผลิตหัวเชื้อสเตรพโตมัยสีทเพื่อยับยั้งราก่อโรคข้าว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิรัฐธิชา ม่วงศิริ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:actinomycetes

Resume