Search Result of "นางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

แก้ไขชื่อโครงการ (2018)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

นางสาว เสาวคนธ์ บุญสมธป, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาที่สนใจ:การตลาด, คุณภาพการบริการ

Resume

Img
Img