Search Result of "นางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์"

About 4 results
Img

Researcher

นางสาว พัชรินทร์ นันทพันธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารสำคัญจากพืช

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดแบบไอออนร่วมด้วยของเหลวแบบกระจายในการหาปริมาณเหล็ก (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นางสาว สายฝน จันผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, การวิเคราะห์ทางเคมีที่ลดขนาด flow-based analysis

Resume