Search Result of "นางสาวพรรณวิกา พรรณโณภาศ"

About 12 results
Img
Img

งานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Catalytic and Bimolecular Design (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว ชมพูนุช วรากุลวิทย์, Imgนางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์, Imgนางสาวกรวิการ์ ตั้งปอง, Imgนางสาวจิตติมา มีประเสริฐ, Imgนางสาวจุฬารัตน์ วัฒนกิจ, Imgนางสาวณัชชา อินทร์จันทร์, Imgนางสาวนงค์นุช อาจฤทธิ์, Imgนางสาวบุญเรือน สรรเพชร, Imgนางสาวพรรณวิกา พรรณโณภาศ, Imgนางสาวมณีภรณ์ สายด้วง, Imgนางสาวยวิษฐา คุ้มทรัพย์, Imgนางสาวเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, Imgนางสาวอรณิช เผือกคง, Imgนาย การันต์ บ่อบัวทอง, Imgนาย พิพัฒน์ คงประชา, Imgนาย สมเกียรติ นกบิน, Imgนายชาติเฉลิม รักษากุล, Imgนายณรงค์ศักดิ์ อารยะเลิศ, Imgนายธนา ไม้หอม, Imgนายนรวิชญ์ ไกรนรา, Imgนายบวรพล จันทร์แสง, Imgนายบุญเดช เบิกฟ้า, Imgนายวิญญู แสงทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Materials Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer modeling and catalysis

Resume

Img

Researcher

ดร. พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Catalysis, Kinetics, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Organometallic, polymer science, inorganic chemistry, homogeneous catalysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Inorganic Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

Resume