Search Result of "นางสาวพรภัทรา พรอภิญญากุล"

About 3 results
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 (2019)

ผลงาน:อิทธิพลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมความตั้งใจใช้ระบบชำระเงินแบบ QR CODE ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: Imgนางสาวพรภัทรา พรอภิญญากุล Imgดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

Img
Img

Researcher

ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารการตลาด (IMC), การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ , ประชากรและการพัฒนา

Resume