Search Result of "นางสาวปรัชญ์นันทน์ เสาร์สุวรรณ"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว นาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ , พัฒนาชนบทและพัฒนาสังคม, การวิจัยและประเมินผลโครงการ , พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume