Search Result of "นางสาวประกายเพชร์ ไชยตะมาตย์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume