Search Result of "นางสาวบุษยานรรณ เกตุแย้ม"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเอนโดซัลเฟนในขนและไข่เป็ด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวบุษยานรรณ เกตุแย้ม

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

Img

Researcher

ดร. พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Environmentat Toxicology

Resume