Search Result of "นางสาวนันทวรรณ กิจเจริญถาวรชัย"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Product and process development for emulsion-based products

Resume