Search Result of "นางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กาาพัฒนาวัสดุเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุอนินทรีย์, วัสดุอินทรีย์, ผลึกศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Materials Science), นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology), วัสดุโครงสร้าง (Structural Materials)

Resume

Img

Researcher

ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พอลิเมอร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเตรียมสารประกอบเชิงร้อน , การตรวจวิเคราะห์วัสดุเซรามิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer Processing, Polymer Rheology, Compostie Materials

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฺFunctional polymers, Sensors, Advanced Ceramic Materials, Nano-silver preparation and applications

Resume