Search Result of "นางสาวนฤมล จอมมาก"

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

การเกาะติดของสารก่อภูมิแพ้จากกุ้งบนพื้นผิวสัมผัส (2021)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวนฤมล จอมมาก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล จอมมาก

แหล่งทุน:งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ

Img

งานวิจัย

สมบัติของน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำอิเล็กโตรไลท์ชนิดเป็นกลางและผลต่อการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกุ้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Uses of Neutral Electrolyzed Water for Microbial Decontamination of Shrimp

ผู้แต่ง:ImgDr.Pattama Ratana-arporn, Associate Professor, Imgนางสาวนฤมล จอมมาก,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการใช้น้ำตาลและโปรตีนไฮโดรไลเซตบางชนิดในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของกุ้งแช่แข็ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์ประมง , การแปรรูปสัตว์น้ำ, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ , การใช้ความร้อนในการแปรูป, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปสัตว์น้ำ , การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง, Food Chemistry ,Flavor Chemistry

Resume