Search Result of "นางสาวนภาภรณ์ ธนะกมลประดิษฐ์"

About 3 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 รางวัลดี (2013)

ผลงาน:แบบจาลองโปรแกรมเชิงเส้นจานวนเต็มแบบผสมสาหรับการเลือกสถานที่ตั้งลานมัน

นักวิจัย: Imgนางสาวนภาภรณ์ ธนะกมลประดิษฐ์ Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

Img

Researcher

ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain Management, Production Planning and Scheduling, Inventory Management, Vehicle Routing Systems, Optimization, Applied Operations Research

Resume