Search Result of "นางสาวนงลักษณ์ หนูเจริญ"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, Imgนางสาวนงลักษณ์ หนูเจริญ, Imgนางสาวมธุรส คำก้อน, Imgนายนพดล แก้วคำไสย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว ขวัญกมล ทวายตาคำ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ

Resume