Search Result of "นางสาวนงนุช กัณฑานนท์"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางสาวนงนุช กัณฑานนท์, Imgรังสิมา เก่งการพานิช

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

Researcher

ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ก๊าซกับการบรรจุอาหาร, วัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา จุฑางกูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume