Search Result of "นางสาวธัญรัตน์ สหายา"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การผลิตเอนไซม์โปรติเอสจาก Aspergillus oryzae ด้วยวิธีการหมักแบบแห้งในถังแพคเบด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)