Search Result of "นางสาวทิพวรรณ ศรีสุขใส"

About 1 results
Img

การประชุมวิชาการ

การพยากรณ์ผลผลิตข้าวเจ้าด้วยวิธีตรรกศาสตร์คลุมเครือ (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img