Search Result of "นางสาวณัฐชนันท์ ศรีสุข"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Satisfaction of Students towards GABA Ice Cream with Vanilla and Chocolate Favors

ผู้แต่ง:Imgนางสาวณัฐชนันท์ ศรีสุข, ImgDr.Tanin Kongsila, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

Resume