Search Result of "นางสาวฉุนฟาง ไป๋"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี ปรัชญาและศาสนา

Resume

Img