Search Result of "นางสาวฉัตรพร เมธามโนมัย"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain, Cost Reuction

Resume