Search Result of "นางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ"

About 8 results
Img

Researcher

นางสาว จุไรรัตน์ อินทรโอสถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาสู่ความยั่งยืน, การพัฒนาเครือข่าย

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง รำไพ ภูวราห์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาและวรรณคดีไทย, วรรณคดีกับคีตศิลป์

Resume

Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมการบริการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจในโรงแรมและการท่องเที่ยว

Resume