Search Result of "นางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2016)

ผลงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์แขน

นักวิจัย: Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์ Imgนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข Imgนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา Imgนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช Imgนายวัฒนา สุริชัย

Doner:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2016)

ผลงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวโดยไม้บรรทัดวัดมุม:รยางค์ขา

นักวิจัย: Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์ Imgนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข Imgนางสาวขวัญเรือน แหลมภูตา Imgนางสาวทักษมน พิลึกเรืองเดช Imgนายวัฒนา สุริชัย

Doner:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2016)

ผลงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ความรู้เบื้องต้น

นักวิจัย: Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์ Imgผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร Imgนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข Imgนางสาวบุญจิรา คำพ่วง Imgนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน Imgนางสาวเหมวดี เพียจำปา Imgนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์ Imgนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์ Imgนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย

Doner:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2016)

ผลงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:คอ

นักวิจัย: Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์ Imgผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร Imgนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข Imgนางสาวบุญจิรา คำพ่วง Imgนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน Imgนางสาวเหมวดี เพียจำปา Imgนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์ Imgนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์ Imgนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย

Doner:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2016)

ผลงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวแบบสากล และสายวัด:ลำตัว

นักวิจัย: Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์ Imgผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร Imgนางสาวจุฑาลักษณ์ กองสุข Imgนางสาวบุญจิรา คำพ่วง Imgนางสาวหนึ่งฤทัย กันทะนูน Imgนางสาวเหมวดี เพียจำปา Imgนางสาวนิตกานต์ ปรัชญาพันธ์ Imgนางสาวปิยวรรณ รัตนวันธุ์ Imgนายสมเกียรติ แก้วเปี้ย

Doner:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)