Search Result of "นางสาวกิ่งมาศ ทั่งสุวรรณ"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. บารมี อริยะเลิศเมตตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญาและศาสนา, พระพุทธศาสนา

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญา , ปรัชญาตะวันออก , จริยศาสตร์, พุทธศาสนา , ศาสนาทั่วไป , พุทธจริยศาสตร์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , จริยศาสตร์ประยุกต์ , พุทธศาสตร์

Resume