Search Result of "นางสาวกิดาการ เตโชชัชวาล"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียมจากก้างปลาที่เป็นเศษเหลือจากโรงงานเครื่องหนัง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกิดาการ เตโชชัชวาล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Process Development, Microwave process, Product Development, Drying process, Baking Process

Resume