Search Result of "นางสาวกฤษดา สงวนสิน"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเปลี่ยนแปลงแนวคิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกฤษดา สงวนสิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาการศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

Teaching and Learning about Chemical Substances in Everyday Life in Grade 4 Classrooms: A Conceptual Change Approach

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา

Resume