Search Result of "นางสาว เจนจิรา จันทร์มี"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเกิดสีน้ำตาลโดยไม่อาศัยเอนไซม์ในกระบวนการเก็บรักษาน้ำมะพร้าว UHT (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว เจนจิรา จันทร์มี

แหล่งทุน:บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเชสซิ่ง จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume