Search Result of "นางสาว วรรณภา ลาภเกิน"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ค่านิยม-จริยธรรม ทักษะการคิด

Resume

Img

Researcher

ดร. มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาฝรั้งเศส, ไอซีที ช่วยการเรียนการสอน/ การสอนภาษา, Applied Linguistics in Teaching and Learning

Resume