Search Result of "นางสาว พิชญาเตชะภัทรกุล"

About 2 results
Img

งานวิจัย

Extraction and utilization of OKRA polysaccharide as fat replacer in frozen food (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว พิชญาเตชะภัทรกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polysaccharides Chemistry

Resume