Search Result of "นางสธนิยา เชี่ยวชาญ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resume