Search Result of "นางวสาวี กิมใช่ย้ง"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume