Search Result of "นางพันทิพา อินทรวิชัย"

About 1 results
Img

งานวิจัย

เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางพันทิพา อินทรวิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อกการพัฒนาชนบท)