Search Result of "นางผลทาน ศรีณรงค์"

About 11 results
Img

Researcher

นางสาว รัชนี ศรีเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาต่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาง กรรณิการ์ ลิมพะสุต, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แนะแนว

Resume

Img

Researcher

นาง นลินี วิริยะวัฒนะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง บริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาโรงเรียน

Resume

Img

Researcher

นาย วิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : พัฒนาการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิตร วัฒนคุลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางบริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางกรรณิการ์ ลิมพะสุต, อาจารย์, Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์, Imgนางนลินี วิริยะวัฒนะ, อาจารย์, Imgนางสาวรัชนี ศรีเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส. ระวีวรรณ พ่วงวิจิตร, Imgนางจิตรา วนิชานันท์, Imgนางผลทาน ศรีณรงค์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume