Search Result of "นางบุญเตือน เล่าเปี่ยม"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางบุญเตือน เล่าเปี่ยม, Imgนางสาวมาริษา สุขปานแก้ว, Imgนางสาวศิวาภรณ์ หยองเอ่น

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดรากของแบล็กเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกานดารัตน์ สิงห์เจริญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาโมเลกุล, ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง, การเกิดปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน

Resume