Search Result of "นางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย"

About 8 results
Img

Researcher

ดร. พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยา, พยาธิวิทยา, ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อณูชีววิทยาของแบคทีเรียก่อโรค, ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรคติดเชื้อ

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีฐานงานวิจัยสุขภาพปลา: การวินิจฉัยเชื้อต้นเหตุ การจัดการโรค และการสร้างเครือข่ายงานวิจัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgMr. Vuong Viet Nguyen, Imgดร. ชุมพร สุวรรณยาน, Imgดร. เพทาย จรูญนารถ, Imgดร. ภคกุล สังข์สุริยะ, Imgดร. วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, Imgดร. วิลาวัลย์ ทองดา, Imgดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Imgดร. แสงจันทร์ เสนาปิน, Imgดร. อนุภาพ ประชุมวัด, Imgดร. ฮา ทังห์ ด่อง, Imgนางจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, Imgนางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย, Imgนางสาวกรสุณี แจ่มกระจ่าง, Imgนางสาวจันทนา คำภีระ, Imgนางสาวนฤมล เผ่านักรบ, Imgนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บ, Imgนางสาวสโรชา จิตรากร, Imgนางสาวสุวิมล แตงภู่, Imgนายวราชินย์ กางโนนงิ้ว, Imgผศ. ดร. นสพ. ชาญณรงค์ รอดคำ, Imgผศ.ดร. มลฤดี สนธิ, Imgผศ.ดร. รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

Researcher

ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา , อณูชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:มะเร็งวิทยา อณูชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา

Resume